Eleccions

Eleccions al Club de Vela Platja LlargaCONVOCATÒRIA D’ELECCIONS DEL CLUB DE VELA PLATJA LLARGA

El President, d’acord amb els Estatuts, convoca eleccions per la renovació de la Junta Directiva del club.

Procediment Electoral:

El membres de la junta directiva s’han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els socis de l’entitat amb dret a vot.

El nombre de llocs que cal proveir a ésser un mínim de 3 persones i un màxim de 20 persones.

Càrrecs que cal proveir, president, secretari i tresorer.

Són electors i elegibles els socis numeraris amb les següents condicions:

Ser majors d’edat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures.

Per poder ésser candidat als càrrecs de la Junta Directiva cal tenir una antiguitat com a soci d’un any com a mínim.

Les eleccions es desenvoluparan amb el següent programa:

Dia 14/05/15 a dia 07/06/15 exposició dels cens

Dia 21/05/15 sorteig per l’obtenció dels membres de la junta electoral.

Dia 23/05/15 constitució de la junta electoral.

Dia 23/05/15 a 02/06/15 presentació de les candidatures.

Dia 03/06/15 aprovació de les candidatures

Dia 15/06/15 jornada electoral de les 10h. a les 20h. al local social del Club deVela Platja Llarga.

Finalitzat l’horari de votacions es procedirà a l’escrutini i proclamació de la nova junta.

Si es donés el cas que al finalitzar el dia 06 de juny no s’hagués presentat cap candidatura, es suspendrien d’immediat l’acte electoral, la junta electoral instaria a la junta actual a continuar i en cas contrari s’obriria el termini per la creació d’una junta gestora.

 

Guillermo Cañardo Cervera

President CVPLL

,